वार्षिक नंबर प्रकाशन सूची

  वर्ष
 कोड नं.
      विशेषांक
1. 1934    गॉड नम्बर
2. 1935    गीता नम्बर
3. 1936    वेदांत नम्बर
4. 1937    श्रीकृष्ण नम्बर
5. 1938    डिवाइन नेम नम्बर
6. 1939    धर्म तत्तव नम्बर
7. 1940    योग नम्बर
8. 1941    भक्त नम्बर
9. 1942    श्रीकृष्ण लीला नम्बर प्रथम
10. 1943    श्रीकृष्ण लीला नम्बर द्वितीय
11. 1945    काउ नम्बर
12. 1946    गीता तत्त्व नम्बर प्रथम
13. 1947    गीता तत्त्व नम्बर द्वितीय
14. 1948    गीता तत्त्व नम्बर तृतीय
15. 1949    मानस नम्बर प्रथम
16. 1950    मानस नम्बर द्वितीय
17. 1951    मानस नम्बर तृतीय
18. 1952    भागवत नम्बर प्रथम
19. 1953    भागवत नम्बर द्वितीय
20. 1954    भागवत नम्बर तृतीय
21. 1955    भागवत नम्बर चतुर्थ
22. 1956    भागवत नम्बर पंचम
23. 1957    भागवत नम्बर षष्ठम
24. 1958    वाल्मीकि रामायण नम्बर प्रथम
25. 1959    वाल्मीकि रामायण नम्बर द्वितीय
26. 1960    वाल्मीकि रामायण नम्बर तृतीय
27. 1961    वाल्मीकि रामायण नम्बर चतुर्थ
28. 1962    वाल्मीकि रामायण नम्बर पंचम
29. 1963    वाल्मीकि रामायण नम्बर षष्ठम
30. 1964    वाल्मीकि रामायण नम्बर सप्तम
31. 1965    वाल्मीकि रामायण नम्बर अष्टम
32. 1966    वाल्मीकि रामायण नम्बर नवम
33. 1967    वाल्मीकि रामायण नम्बर दशम
34. 1989    गाड रिलाइजेशन नम्बर
35. 1990    शिव नम्बर
36. 1991    विष्णु नम्बर
37. 1992    हनुमान नम्बर
38. 1993    सनातन धर्म नम्बर
39. 1994    गणेश नम्बर
40. 1995 (1395)  वूमेन नम्बर
41. 1996 (1396)  रामा नम्बर
42. 1997    वेदान्त नम्बर
43. 1998    श्रीअध्यात्मरामायण नम्बर
44. 1999 (1397)  मनुस्मृतिसार
45. 2000 (1398)  हिन्दू संस्कृति नम्बर
46. 2001    उपनिषद् नम्बर
47. 2002    ह्यूमनिटी नम्बर
48. 2003 (602)  डिवाइन लव नम्बर
49. 2004    गर्गसंहिता नम्बर प्रथम
50. 2005    गर्गसंहिता नम्बर द्वितीय
51. 2006    डिवाइन लीला नम्बर
52. 2007    जैमनिय महाभारत भाम – 1
53. 2008    जैमनिय महाभारत भाम – 2
54. 2009    मोरलीटी नम्बर
55. 2010    लाईफ ऑफटर डैथ नम्बर
56. 2011    साधना नम्बर
57. 2012    शिक्षा नम्बर
58. 2013 वर्तमान  कर्मयोग नम्बर